Imakérés

2011 november 1 · 3 perc elolvasni

Kérlek titeket, imádkozzatok értem és édesanyámért, hogy a vigasztaló szentlélek legyen velünk, hogy lelki örömünk és békénk legyen.
Köszönettel: Szilvia


Kedves Szilvia!

Szeretnék egy pár sort megerősítésedre, vigasztalásodra írni.
Nyomatékosan szeretném felhívni a figyelmedet, hogy ne érzésre gondolj a Vigasztaló Szentlélek munkájával kapcsolatban, mert nem érzés, amit Ő munkál bennünk, hanem: a Mennyei Atyánk kegyelméből és az Úr Jézus engesztelő áldozatában való hitet erősíti bennünk, azáltal, ami meg van írva, eszünkbe juttatva az evangéliumot.
Szeretném felhívni a figyelmedet a Bibliaolvasás fontosságára is, hogy helyesen ismerd Istent és az Úr Jézus Krisztust. Mindent a helyére kell tenni: Isten hűséges, jóságos, szent, és szeretet. Amit ígér, meg is tudja tenni, mert mindenek felett való Isten, és nem ember, hogy hazudjék. Parancsolata az örök élet. Aki hisz az Ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban, annak örök életet ad. Az Úr Jézus Krisztus pedig az Ő szent fia, aki eljött és elvégezte a golgotai keresztfára szögezett és megfeszített testéből kiontott vére által megváltásunkat. Mennyei Atyánk szeretete, hogy elküldte az Úr Jézust számunkra bölcsességül, és igazságul, megszentelődésül, és megváltásul. Az Úr Jézus Krisztus szeretete irántunk, hogy Ő elvégezte megváltásunkat. Senkiben nincs nagyobb szeretet az Úr Jézus Krisztusnál, hisz az életét adta értünk. Egyszeri és tökéletes az Ő áldozata a mi bűneinkért. Sőt miután fölment a Mennybe, tulajdon vérével áthatolva az egeken, elküldte a megígért pártfogó, vigasztaló Szentlelket is, és kitöltötte a tanítványaira.
Ezek Mennyei Atyánk és az Úr Jézus Krisztus cselekedetei irántunk.
A mi feladatunk, ha Istennek engedelmeskedve akarunk élni, hogy megvallva bűneinket megtérjünk teljes szívünkből az Úr Jézus Krisztushoz, vízben való alámerítkezéssel keresztelkedünk meg lemosván a bűneinket, és amint kijövünk a vízből, új teremtések vagyunk Krisztus Jézusban. Ez által a hit szerinti engedelmesség által megkapjuk Mennyei Atyánktól a Szentlelket, akivel el vagyunk pecsételve a megváltás napjára. A Pártfogó, Vigasztaló Szentlélek pedig az Úr Jézus Krisztust dicsőíti, eszünkbe juttatja, amiket az Úr Jézus Krisztus mondott, tanított, meggyőz az igazságról. Ezért fontos feladatunk a Biblia olvasása, mert a Szentlélek mindenre meg akar tanítani, de csak azt tudja eszünkbe juttatni, amit már olvastunk. Nehéz helyzetekben a leginkább fontos, megerősítő Igét juttatja eszünkbe, így pártfogol, vigasztal, megnyugtat.
A Szentlélek velünk marad mindörökre!!!
Lelki örömünk és békénk akkor lehet a Szentlélek által, hogyha az Úr Jézus Krisztusnak - aki irgalmas és hű főpapunk a Mennyekben - az Ő tanításának megfelelően élünk, naponként fölvéve a keresztünket, megtagadva önmagunkat a szeretet parancsolatát cselekedjük - mindenki iránt.
Testünkben még benne van az óemberi romlott természetünk, ezt kell az Igének engedelmeskedve egyre inkább megtagadnunk, és az Úr Jézus Krisztusnak tetsző életet élnünk, hogy az új, krisztusi, szent természet növekedhessen bennünk.
Ha aggódunk, ha nyomorúságra tekintünk vagy a nehézségekre, azt tanítja az Ige, hogy menjünk az Úr Jézus Krisztushoz, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, a bennünket megkörnyékező bűnt, nézzünk föl az Úr Jézus Krisztusra, hogy mennyit szenvedett testi élete idején itt a Földön, és mégis véghezvitte az Atya akaratát, nem arra tekintett, hogy neki jó dolga legyen itt a Földön, hanem vállalta mindannyiunkért a szenvedést. Ő példát hagyott ránk, hogy az Ő nyomdokait kövessük. Ő az egyedüli Út, az Igazság és az Élet számunkra. Senki sem mehet az Atyához, csakis Őáltala.
Az öröm és vigasztalás lelki békesség, tehát nem érzés, hanem amit az Igéből tudunk az Atyáról és a fiúról, a hűségükről, igazságukról, szabadításukról, szeretetükről irántunk. És ahogyan az Úr Jézus mondta a keresztfán: “Elvégeztetett” a megváltásunk 2000 éve.
Kegyelemből tartatunk meg az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által, nem a mi cselekedeteinkért vagy jóságunkért!
Senki sem ragadhat ki az Úr Jézus kezéből és Mennyei Atyánk kezéből, aki mindennél nagyobb, és az Úr Jézus Krisztus azt mondta: én és az Atya egy vagyunk.
Isten mindenek felett, és áldott mindörökké, ámen!

Testvéri szeretettel: Online Bibliaóra