Kedves Család!

2010 január 24 · 12 perc elolvasni

Kedves Család!

Természetesen olvasótok vagyok és maradok…
Már egy ideje, bepótoltam az elmaradásomat, minden leckén túl vagyok…az újabbakat is figyelem, hogy minél előbb olvashassam…
Le tudtam tölteni az anyagot, kicsit makacskodott, de sikerült….
A napokban fogok írni egy hosszabb levelet…..
Az ima addig is elkelne!
Gyermekeimért, akik felnőttek…Fiam és Lányom megtéréséért, a Szentlélek munkájáért az életükben! - Hogy igazán Istennel járó emberek legyenek!
Fiamnak és nekem van a hivatallal folyamatban levő ügyünk.. Isten segítsen meg minket úgy, ahogy Ő akarja..
Isten mentsen meg mindnyájunkat a gonosztól!
És mentsen meg Titeket is! Kedves Család!–találkoztam a nevetekkel is…..fogok jelentkezni!
Isten áldjon meg Benneteket! És! kérem! Kötözze meg a gonoszt az életetekben! Esther.

Kedves Család!

Először röviden az életemről, az életem hittel kapcsolatos területéről.
Most, így vén létemre, úgy fogalmazok, hogy gyerekkoromban Istennel járó emberpalánta voltam..
lehet, hogy ez lehetetlen, akkor tévedek…
annyi bizonyos, hogy olyan helyen kellett dolgoznom, ahol rosszban sántikáló ember bántásának voltam kitéve… de! Az én mennyei Atyám, –Akit naponta kértem, hogy védjen meg–megszabadított, magától a gonosztól…ember nem vigyázott rám… sőt! ők küldtek oda…
–Aztán felnövekedve-, -a szülőfalumban a hittan be volt tiltva–elkóboroltam a világba…
Lelki problémáimra, és arra, hogy megértsem az emberek cselekedeteinek motivációját–sokat bántottak igaztalanul..–tanulmányozni kezdtem Istennek nem tetsző tanokat.. -nem voltam abban biztos, hogy nem tetszik Istennek.. Pl. az asztrológusok Istenhivőnek mondják magukat, a Bibliában csillag vezeti a pásztorokat.. -azóta már sokféle tanítást hallottam erről a csillagról..
A Bibliát többször kezdtem olvasni, nem értettem…
2008 őszén elhatároztam, hogy eljött az idő, meg fogom érteni a Bibliát.. jött az Internet, mert magyarázatok nélkül nem ment…Csak megemlítem, hogy sokféle egyház, sokféle tanításával találkoztam, válogatás nélkül… a múlt télen napi 12-14 órákat hallgattam naponta…
Jó lett volna! ezt az időszakot lerövidíteni egy földi tanítóval.. biztosan, ennek is meg volt az értelme..
Én hiszem azt, tiszta szívből, hogy a Szentlélek nem engedett most már nagyon eltévelyedni, hiszen kértem Isten, Jézus Krisztus és a Szentlélek segítségét ebben az ügyben is..
Bármit hallottam, összehasonlítottam a Bibliával, és sokféle tanítás után, azt hiszem el, amit én olvasok ki a Szentírásból, a Szentlélek segítségével…
Most ott tartok, hogy azt hiszem magamról, hogy Jézus Krisztus nyájához tartozom…
Erről a témáról talán ennyi, folytatni fogom…Istenáldotta napot! Esther.

Kedves Család!

A 23. tanítással kapcsolatban írtam néhány sort…mellékletben küldöm..
A 20. tanításnak nagyon örültem, a végidő történéseit nagyon szeretem tanulmányozni…
Általában érdekel az a folyamat, ahogyan azzá az emberré válik valaki, aki meg tud majd állni Isten előtt, az Ő kegyelméből…
Hogyan kell megközelíteni azt az emberi problémát, ha egy emberre hazugságot mondanak egy életen keresztül?–gyermekkorban kezdődik és egyre súlyosabb dolgokat hazudnak rá…
Egy másik is érdekelne! egy ember bizonyos időközönként elveszít mindenét, egyre többet…általában elveszik Tőle…
Az evangélium hirdetésével kapcsolatban, mit lehet, kell elmondani öt perc alatt? Hogy minden fontos benne legyen? És vázlatosan, mi legyen benne?
Nagyon köszönöm a munkátokat! Isten áldjon meg Benneteket az élet minden területén!

“Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen: (Dániel 9, 27-nél: iszonyatos bálvány, lásd új ford. Biblia)… Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;… Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon: Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.” (Mt 24, 15-16, 20-21)
Ez az Igeszakasz kizárólag a zsidó népre vonatkozik, hiszen a templom (amely a szent hely) Jeruzsálemben volt, Júdea izraeli terület, és miután alig lesz ideje a benne lakó népnek a menekülésre - viszont a tél Izraelben is hideg - imádkozniuk kell, hogy ne télen kelljen menekülniük. És azért is imádkozniuk kell, hogy a menekülésük napja ne szombatra essen, mivel ez pihenőnap, és a zsidó ember, ha a törvényt be akarja tartani, ezen a napon egy adott (rövid) távolságtól többet nem tehet meg. Nyilvánvaló, hogy a szombatnak ez a törvénye csak a zsidókat érinti. Ha soronkívül belelapozunk a Lukács evangéliumába, ott még azt is olvashatjuk, hogy az isteni bosszúállás napjai ezek Izráel népén (Luk 21, 22), nagy harag lesz ezen a népen. (Luk 21, 23) Megismételjük, ez az Igeszakasz a zsidó népre vonatkozik.
A szombattal kapcsolatban -abban a jövőbeni időben, amikor menekül a zsidó nép, még a törvény alatt lesznek?– Nem fogadják el Jézust megváltójuknak?-nem kegyelem alatt lesznek?—-Mit mond a Biblia a ma élő Krisztusban hívő embernek a szombat kérdésében?
Egy éve szombatot tartottam pár hónapig, aztán a Páli levelek tanulmányozása során más belátásra jutottam.. Azt azonban nem tudom pontosan, hogy mikor? Milyen napokra gondolt az Apostol?-amikor arról írt, hogy az emberek figyelik a napokat..- amikor arról írt, hogy az emberek az egyik napot különbnek hiszik a másiknál…milyen napok ezek?-sokféle magyarázatot hallottam.. Mi a véleményetek a nyugalomnapról?-Milyen ünnepeket tartotok meg? Istenáldotta napot! Esther


Kedves Esther!

Imádkozunk felnőtt fiad és leányod megtéréséért. Ezt mi úgy tesszük, ahogy azt a 6. sz. tanításunkban írtuk. Engedd meg, hogy idézzünk belőle, hogy te is átismételhesd, hogy neked is milyen lehetőségeid vannak az ima területén.
“Szintén pozitív hozzáállásunkat, és Isten akaratával való egyetértésünket, egyben a szívünkben lévő, Isten szerinti szeretetünket fejezhetjük ki azzal is, ha emberek halászaiként, buzgón könyörgünk, bűnös embertársaink megigazulásáért. Hátha Isten egyszer megadja számukra, hogy felocsúdhassanak az ördög csapdájából, és ők is bűneik bocsánatáért könyöröghessenek. Bár közvetlenül senkit nem tudunk megtéríteni, de kérhetjük az Úr Jézus Krisztust, hogy az imánkban elé vitt személyt, hozza olyan helyzetbe, hogy végig gondolhassa helyzetét, belássa bűneit, és ha csak rövid időre is, de szabad akarattal rendelkezhessen, bizonyos hitbeli döntések meghozatalához. Rendeljen ki részére az Úr Jézus olyan megkülönböztetett, minősített (kariosz) időt, amikor, ha rövid időre is, de szabaddá válik a sátáni fogság láncaitól, és saját akarata szerinti, önálló döntést hozhat.”

Tehát mi is azt kérjük, hogy gyermekeidet hozza az Úr Jézus Krisztus olyan helyzetbe, hogy végig gondolhassák, felismerhessék bűneiket, illetve adjon nekik egy időre szabadságot a sátáni fogságból, hogy szabad lehessen a gondolkodásuk, hogy saját akaratuknak megfelelő döntést hozhassanak. További lehetőségeidre még lentebb visszatérünk.

Javasoljuk, hogy többet használd az Úr Jézus Krisztus nevét!

”… az Isten is felmagasztal őt, és ajándékoz néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” (Fil 2, 9-11)
Ha valahová Istent írsz, (hacsak nem egy hosszú szövegben írod és ott már inkább a szöveg színesítése érdekében írsz Istent) akkor írd oda, hogy Mindenható Isten (1 Móz 17, 1) Teremtő Isten (1 Móz 1, 1), vagy Ábrahám, Izsák és Jákób Istene (2. Móz 3, 15), esetleg az Úr Jézus Krisztus Atyja, had tudja meg a szellemvilág is, hogy kiről írsz! (Itt például az Istenáldotta napot köszöntésedre gondoltunk.)

Hát, ahogy olvastuk, nem volt sem a gyermekkorod, sem az azt követő időszakod valami irigylésre méltó, de most már “jó helyen vagy”- írtad egyszer. Könyörgésed meghallgatásra talált és úgy gondoljuk a tiszta forráshoz találtál. Mi magunk is úgy érezzük, hogy tanításaink, tekintve, hogy nem állnak semmiféle felekezet tanításai sodrában, Igeiek, hisz mi magunk is a Szentlélek vezetésével “csak” a Bibliára vagyunk utalva. Azzal is maximálisan egyetértünk, hogy mindent összevetsz a Bibliával! Ehhez, ha lehet, még a mi írásainknál is ragaszkodunk. Kérünk, hogy azonnal jelezz, ha valamit elírtunk, nem egyértelműen fogalmaztunk, vagy nem stimmel a Biblia esetleg más Igéivel. Azonnal utánanézünk. Hiszen éppen ezért fogtunk bele az egészbe, mert már annyi össze-vissza tanítást ismertünk mi is, hogy úgy döntöttünk (a lagymatag helyi gyülekezetek miatt is), hogy meggyújtjuk a lámpásunkat, hogy más is járhasson az Úr Jézus Krisztustól kapott világosságunkban.

Ami az emberi problémáidat illeti, négy Igével tudunk válaszolni:

“Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván.” (Zsid 12, 1-3)

“Mutasd meg csudálatosan a te kegyelmedet, a ki megszabadítod jobboddal a te benned bízókat a támadóktól. 8Tarts meg engemet, mint szemed fényét; szárnyaid árnyékába rejts el engemet. 9A gonoszok elől, a kik pusztítanak engem; ellenségeim elől, a kik lelkendezve vesznek körül engem.” (17. Zs 7-9)

“Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.” (1 Pét 5, 6-7)

“Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.” (Mt 5, 44-45)

Viseld el a kárt!

Az evangélium hirdetésével kapcsolatban: Öt perc bizony kevés, de lehet elég is. Visszatérnénk ahhoz a kérdéskörhöz is, hogy mit tehetsz gyermekeidért. Az asszony számára, a tanítás nincs megengedve. Az evangélium hirdetése is, alapvetően tanítás. Az asszonyok számára a következő lehetőségek vannak: 1./ mint szent asszony taníthatja és tanítania is kell a fiatalabb asszonyokat arra, hogy szeressék a férjeiket és gyermekeiket. 2./ húsz év alatti gyermekeit hitben kell nevelnie és hitre kell nevelnie. 3./ az élete gyökeres megváltozásának bemutatása a gyakorlatban, tehát az életmódodban, életszemléletedben gondolkozásodban, döntéseidben, viselkedésedben, öltözködésedben stb. olyan változásnak kell bekövetkezni, (és ez be is következik!!!) hogy az másoknak “szemet szúrjon”, esetleg (örömöd láttán) megirigyeljék azt. 4./ az élete gyökeres megváltozásának oka iránt való érdeklődők felé az asszonynak joga és kötelessége is a szóbeli bizonyságtevés. 5./ imádkozhat és imádkoznia is kell. 6./ mondhatja az evangéliumot, prófétálhat, dicsőíthet és magasztalhat énekléssel asszony közösségben. Ahol már férfiak is vannak, ott hallgatnia kell, csendben kell lennie. Ilyen helyen csak úgy dicsőíthet és magasztalhat énekléssel, ha ezt más asszonyokkal együtt és egyszerre teszi. (Tehát kerülni kell a feltünést, a figyelem magára terelését.) Ennyi a lehetőséged. Minden egyéb a férfiak dolga. Gyermekeidet az imán kívül azzal segíted legjobban a megtérésre, ha kimagaslóan teljesítesz a 2./ pontban.

Néhány gondolat a szombatról.
Mi sem szombatot, sem vasárnapot nem különböztetünk meg más napoktól Egyetlen napot sem ünneplünk. A Teremtő Isten néhány ünnepnapot kijelölt a zsidó nép számára, ez kivétel nélkül az Őreá való emlékezésről szólt. A pogány népek számára nem jelölt ki semmiféle ünnepnapot, ezért a pogány népek kreáltak maguknak ilyeneket, erről olvashattál például a Karácsonyi tévelygések c. tanításunkban. Az idők előrehaladtával keveredtek a pogány ünnepek a zsidó ünnepekkel, nyilván torzított tartalommal, és hozzájuk csapódott még, a főleg történelmi évfordulókhoz tartozó számtalan ünnep. Ma ezeket ünnepli a környezetünk. De ha figyelmesen elolvastad a Gyülekezetről szóló 14. sz. tanításunkat, tudhatod, hogy az újjászületett keresztyének nem zsidók és nem pogányok, hanem egy új nép. Ennek az új népnek nem kell megtartania sem a zsidó ünnepeket, sem a pogány ünnepeket (hiszen ők már nem is idevalósiak, ők már mennyei polgárok, itt csak jövevények!). Felénk az Úr Jézus Krisztus úgy rendelkezett, ha meg akarunk Róla emlékezni, akkor törjük meg a kenyeret, igyunk egy korty bort, mert ezzel cselekedjük meg (erősítjük meg) az Ő halálában fennálló Újszövetséget, és hirdetjük ezzel a halálát, amíg vissza nem jön.

A zsidó nép mindaddig törvény alatt lesz, amíg a nagy nyomorúság alatt végleg ki nem hal. Hiszen olvashattad már több helyen is, hogy minden zsidó ember elpusztul, amikor az Úr Jézus Krisztus megtisztítja Izráel fiait. Csak a megtértek (újjászületettek) egy része és a 144000 elpecsételt éli meg a dicsőséges visszajövetelt, viszont ők ekkor már nem zsidók, hanem egy új birodalom állampolgárai. Hogy a meg nem térteknek miért kell akkor imádkozniuk, hogy ne szombaton kelljen menekülniük? Mert bár meghalnak, de az általános feltámadáskor (az 1000 éves Békebirodalom után), mint zsidó embereknek kell számot adniuk, nem a hitükről, hanem a cselekedeteikről, a törvény megtartásáról, mint az ószövetségi zsidóknak. (Olvasd el többször!)

”… el nem múlik ez a nemzetség” Melyik?- kérdezed. Hát az Ábrahámtól származó zsidónép.
Vedd figyelembe, hogy amikor ezt mondja Jézus Krisztus, még a Római Birodalom idejében vagyunk. Azóta népek jöttek, népek tűntek el, de a zsidó nép, nemzedék, még “nem múlt el”. Jézus Krisztus azt ígérte tehát, hogy az elragadtatást is megéli ez a nép, de a megtisztításukat is, és a Messiásuk (Úr Jézus Krisztus) dicsőséges eljövetelét is, és helyreállításukat is megélik. Más nép nem rendelkezik ilyen ígérettel!

A késői eső Izráelre szóló prófécia. A nagy nyomorúság idején töltetik ki reájuk ez a késői eső, ezrek és ezrek térnek majd meg a zsidók közül, mivel olyan erővel fog kiáradni reájuk a Szentlélek. Jóel könyvében olvashatunk erről, ebből idéz Péter is az első Pünkösd alkalmával. Egy prófécia több alkalommal is bekövetkezhet, különféle fokon. Például Pünkösdkor ez a prófécia csak részlegesen teljesedett be, nem sötétült el a Nap, nem hullottak le a csillagok, stb. Tehát lesz még késői eső.

A hitetlen emberek gyermekeivel kapcsolatos kijelentés nincs a Bibliában. Találgatni pedig nem szeretnénk, jogunk sincs hozzá. Bízzuk ügyüket az Úr Jézus Krisztusra!

Azt írod, hogy azok sorsa érdekel, akik itt maradnak az elragadtatás után. Ezt megtalálod a 20. sz. tanításunkban, részletesen.

Nem Pál, hanem János írta, hogy boldogok “… kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat.” (Jel 1, 3) Mi sem értjük igazán, de arra gondolunk, hogy a különböző városok helyi gyülekezeteikhez címzett levelekben írott próféciákról és kijelentésekről, figyelmeztetésekről lehet itt szó.

Kedves Esther! A vízkeresztség az egyik legfontosabb dolog az ember életében. Nem véletlenül mutat példát ebben személyesen Jézus Krisztus is. Keresztelő Jánosnak mondja is, hogy “… így illik nékünk minden igazságot betöltenünk.” (Mt 3, 15) Itt az eredeti bibliában az igazság szó helyén olyan görög szó áll, ami jogrendet, alkotmányt fejez ki. Jézus azt mondja tehát Keresztelő Jánosnak, hogy. Meg kell, hogy keresztelj, mert ez benne van az alkotmányban! Ha te ezt nem tudtad, a tudatlanság idejét ugyan elnézi Isten, de sürgősen meg kell keresztelkedned! Kb. szerdán, vagy csütörtökön kerül fel a Weboldalunkra az a tanítás, ami ezt érinti, illetve néhány nap múlva egy másik, ami erről szól. (6-8 tanítással mindig előre dolgozunk) Ezeket még olvasd el figyelmesen, és utána segítünk abban is, amit esetleg nem értettél meg, illetve teszünk javaslatot arra, miként történjen a keresztelkedésed. Esther, az újjászületésnek ez feltétele! A Szentlélek kizárólag ekkor tölt be, ettől leszel “Krisztus lelkületű”. A Bibliában, az Apcselben legalább tíz-tizenöt keresztelkedési alkalom van megemlítve! A keresztelkedés nélküli keresztyén csak úgymond saját erőből keresztyén, nem vette az “erő”-t, ami a Szentlélek, így még arra sincs ereje, hogy a bűnnek ellenálljon… Addig már ne is Úrvacsorázz, mert hiteltelen vagy a szellemvilág szemében. Csak te tartod magad keresztyénnek, de még nem vagy az. Mi, amikor megértettük az ide vonatkozó rendelkezéseket, Igéket, azonnal megkeresztelkedtünk. Ekkor változott meg az életünk, a személyiségünk, minden. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak!

Gondoljuk, elfáradtál.
Szeretettel az Úr Jézus Krisztus nevében: a Szerk.