Kedves Testvéreim!

2010 február 1 · 3 perc elolvasni

Kedves Testvéreim!

Az Úr Jézus Krisztus szeretetével üdvözöllek benneteket!
Tetszett a Szentléleknek, hogy egy újabb tanításotokhoz szóljak hozzá!
A 29. sz. tanításotok. Növekedjetek a hitben címet viselte.
Beszéltetek a kegyelmi ajándékokról és azok fontosságáról, kiemeltétek
a hitet, mint kegyelmi ajándékot.
Urunk szeretete arra indított, hogy e kegyelmi ajándékról és a
Hozzá kapcsolódó IGAZSÁGRÓL picit részletesebben szóljak a Szentlélek
által ihletett igei kinyilatkoztatásokon keresztül!

“Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan?
Felele Jézus:
Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születem, és azért jöttem e
világra, hogy bizonyságot tegyek az IGAZSÁGRÓL. Mindaz, aki az
IGAZSÁGBÓL VALÓ, hallgat az én szómra.
Monda néki Pilátus:
MICSODA AZ IGAZSÁG?”
Jn. 18:37-38

“Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET; senki sem mehet az Atyához,
HANEMHA ÉN ÁLTALAM.”
Jn. 14:6

“NEM TI VÁLASZTOTTATOK ENGEM, HANEM ÉN VÁLASZTOTTALAK TITEKET, ÉS ÉN
RENDELTELEK titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a
ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én
nevemben, megadja néktek.”
Jn. 15:16

“Az ÉN ATYÁM, AKI AZOKAT ADTA NÉKEM, nagyobb mindeneknél; és senki sem
ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.”
ÉN ÉS AZ ATYA EGY VAGYUNK”
Jn. 10:29-30

“Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig
ő benne, az terem sok gyümölcsöt: MERT NÁLAM NÉLKŰL SEMMIT SEM
CSELEKEDHETTEK.”
Jn. 15:5

“Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:
ÉS ÉN ÖRÖK ÉLETET ADOK NÉKIK; ÉS SOHA ÖRÖKKÉ EL NEM VESZNEK, ÉS SENKI
KI NEM RAGADHATJA ŐKET AZ ÉN KEZEMBŐL.”
Jn. 10:27-28

“Monda néki Jézus: ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET: AKI HISZ ÉN
BENNEM, HA MEGHAL IS, ÉL;
ÉS AKI CSAK ÉL ÉS HISZ ÉN BENNEM, SOHA MEG NEM HAL.
HISZED-É EZT?”
Jn. 11:25-26

“Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd IGAZSÁG.”
Jn. 17:17

Kedves Testvéreim, ezek lehetek volna Jézus szavai, melyeket
válaszként adhatott volna Pilátus kérdésére az IGAZSÁGRÓL, AZ ÜDVÖZÍTŐ
IGAZSÁGRÓL!

Isten kegyelmi ajándéka a Hit, Isten szuverén hatalmában áll, s egyetlen elkárhozó
sem részesülhet belőle!

“Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, akin könyörülök, és
kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek.
Annakokáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, HANEM A
KÖNYÖRÜLŐ ISTENÉ.”
Róma. 9:15-16

“Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak,
kik messze vannak, VALAKIKET CSAK ELHÍV MAGÁNAK AZ ÚR, a mi Istenünk”
Apcs. 2:39

Nincs megtérés és újjászületés Isten előzetes elhívása, választása
nélkül, mely a hit kegyelmi ajándékában nyilvánul meg!
“Akiket ELEVE ELRENDELT, AZOKAT EL IS HIVTA; ÉS AKIKET ELHÍVOTT,
AZOKAT MEG IS IGAZÍTOTTA; AKIKET PEDIG MEGIGAZÍTOTT, AZOKAT MEG IS
DICSŐÍTETTE”
Róma 8:30

“Végezetül imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde
terjedjen és dicsőíttessék, amiként ti köztetek is.
És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől.
MERT NEM MINDENKIÉ A HIT!”
2Thess. 3:1-2

Az Úr Jézus Krisztus áldjon mindnyájatokat!

Szeretettel:

Csaba


Szeretett Csaba testvérünk az Úr Jézus Krisztusban!

Azért is imádkozunk majd, hogy minél többször indítson téged a Szentlélek levélírásra. Egyszer mi is küldünk majd neked egy írást az IGAZSÁGRÓL. Ez azért is lesz érdekes, mert éppen abból az Igehelyből indultunk ki, ahol Jézust kérdezi Pilátus az igazságról. Igaz, hogy ez az anyagunk már vagy húsz évvel ezelőtti, de megpróbáljuk előkeresni és valahogy begépelni, mivel úgy emlékszem az még talán kézírással készült.
Most tesszük fel a Hit és cselekedet tanításunkat, ha van időd írj róla véleményt!

Szeretettel: a Szerk.