Kedves Testvéreim a Krisztusban!

2010 április 5 · 5 perc elolvasni

Kedves Testvéreim a Krisztusban!

Javaslatotokat elfogadtam 100%!
:-)
49. számú tanításotok 100% és ÁMEN!

Az “ígéretem” picit csúszni fog, de próbálok igyekezni!
Az Úr Jézus Krisztus áldjon Benneteket továbbra is!

Szeretettel:
Csaba

Kedves Testvéreim az Úrban!

Bocsássatok meg, hogy ilyen hamar eltérek a praktikus “távirati” stílustól, de a Hozzászólások között olvasgatva megintett a Szent Szellem!
Éva testvérnőnknek írt egyik válaszotokban szóba kerültek a női szolgálókkal kapcsolatos kérdések. Sajnos az ezzel kapcsolatos igei összefüggéseket nem tudom százalékos formában kifejezni csak szavakkal! :-)

Pál Timóteushoz írt levelében egyértelműen megtiltja, hogy az asszony tanítói tisztséget töltsön be. “A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy férfin
uralkodjék, hanem legyen csendességben.” 1 Tim.2:12

Ha összevetjük ezt az igeszakaszt a korinthusi levéllel, akkor a következő kiegészítést kapjuk:
“A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak…” 1 Kor. 14: 34

Elég világosnak látszik, hogy Isten igéje az asszonyok gyülekezetben történő tanítói szerepét zárja ki! Na, de mi a helyzet a kórházi evangélizácíóval, amelyet Éva is végez?
Miből feltételezitek, hogy Isten korlátozná a nőket a “világiak” felé történő szolgálatban?
Milyen alapon áll meg egy hitetlen férfi fősége egy hívő nővel szemben?

A gyülekezeten kívül a nők is bevonhatóak az evangelizálás szolgálatába, azonban, ha férfi felé szolgálnak mindig legyen mellettük férfi evangélista, lehetőleg a saját férj!
Jól szemlélteti ezt a következő igeszakasz:
“Érkezék pedig Efézusba egy Apollós nevű zsidó, alekszandriai származású, ékesen szóló férfiú, ki az írásokban tudós vala. Ez meg volt tanítva az Úrnak útára; és lélekben buzgó lévén, szólja és tanítja vala nagy szorgalmatosan az Úrra tartozó dolgokat, jóllehet csak a János keresztségét tudja vala. És ez kezde nagy bátorsággal szólni a zsinagógában.
MIKOR PEDIG MEGHALLGATTA ŐT AKVILA ÉS PRISCZILLA, MAGOK MELLÉ VEVÉK ŐT, ÉS NYÍLVÁBBAN KIFEJTETTÉK ELŐTTE AZ ISTENNEK ÚTÁT.”
Acs. 18: 24-26

A másik dolog, amit a vonatkozó tanításotokkal kapcsolatban meg kell említenem, az a “rangsorolás”. Kedves Testvéreim, milyen alapon értelmezitek úgy Pál szavait, hogy a
nő meg sem “nyikkanhat” a gyülekezetben, de énekelni énekelhet, mert szép hangja van?

Komolyan gondoljátok, hogy Pál apostol eltiltaná a prófétálás ajándékát a gyülekezettől csak azért, mert egy női ajkakat hagy el az ihletett beszéd? Gondoljátok, hogy Pál korlátozni merészelné a Mindenható Isten kijelentéseit?
“Minden asszony pedig, aki befedetlen fővel imádkozik avagy prófétál, megcsúfolja az Ő fejét…” 1 Kor. 11 :5

Szeretettel:
Csaba


Áldott Csaba testvérünk!

Idézve az 1Tim 2, 12-t és az 1Kor 14, 34-t, ezt írtad: “Elég világosnak látszik, hogy Isten Igéje, az asszonyok gyülekezetben történő tanítói szerepét zárja ki!”
Véleményünk szerint nem csupán a gyülekezetben, hanem “mindenütt” (minden helyen). Az 1 Tim 2, 8 szerint. A mindent felülíró alapelv az, hogy a nő nem irányíthatja a férfi gondolatát. Még hívő nő sem, a hitetlen férfiét. Még jó szándékú Bibliaórán sem. Hát még két nő egyszerre, mint Éváék esetében!
“Milyen alapon áll meg egy hitetlen férfi fősége egy hívő nővel szemben?”- kérdezted. Rövid a válaszunk: mert férfi. Ennyi. Kérünk, ne adj táptalajt az engedetlen hívő asszonyoknak! Hiszen tapasztalataink szerint ezekbe az Igékbe csak azok kötnek bele közülük, akik vagy még éretlenek a hitben, vagy e területen lázadásban vannak.
Ezért nem olvasunk asszonyok által írt tanítói könyveket, traktátusokat sem! Vedd csak figyelembe Ellen G. White tanítói tevékenységét! Micsoda kárt okozott sok kereső léleknek. Buta tanításaival még képes volt belopni az antiszemitizmust is könyveibe. Tehát ne mondja ő, vagy az ilyen, hogy erre elhívást kapott az Úr Jézus Krisztustól! Annyi egyéb lehetősége és képessége, készsége van egy asszonynak a hit területén! Szinte már feltűnő, hogy ennek ellenére sokuk mégis leginkább tanítani akar. De, hát tanítson! Azonban csak egymást tanítsák! Az Igére és még sok egyéb másra!
“Komolyan gondoljátok, hogy Pál apostol eltiltaná a prófétálás ajándékát a gyülekezettől csak azért, mert egy női ajkakat hagy el az ihletett beszéd?” - kérdezted leveledben.
Csaba! Ha egyszer a Szentlélek, hallgatásra rendelte az asszonyt, hogyan gondolod, hogy saját rendelésével szemben éppen egy asszonyon át kíván megnyilatkozni? Nem csak Pál, de még én (senki) sem engedném a Szentlélek nevében megszólalni.

Az 1 Kor 11, 5-tel azt sugallod, mintha mégiscsak prófétálhatna az asszony. Vigyázz, az 1 Kor 11, 5 környéke a haj befedését nem a gyülekezeti összejövetel idejére korlátozza, ergo a prófétálást sem! Ide egyéb híján még matematikailag is (mint egy zárójel előtti kiemelés) az 1 Kor 1, 2 -ben írottak a mérvadók, ahol Pál kijelenti, hogy mindenkinek szól ez a korinthusiakhoz írt levele, akik elvileg bárhol és bármikor segítségül hívják a mi Urunk Jézus Krisztus nevét. Mondjuk egy 21. századi bibliaórán is, akár.

További kérdésed volt: “Milyen alapon értelmezitek úgy Pál szavait, hogy a nő meg sem “nyikkanhat” a gyülekezetben, de énekelni énekelhet, mert szép hangja van?”
”… mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak…” (1 Kor 14, 34)
”… mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek…“(1 Kor 14, 34 Új ford.)
A görög még tovább színesíti a “hirdessenek” kifejezéssel. Mivel nem olvastuk sehol az éneklés tilalmát, még az első apostoli gyűlés rendelkezései között sem, viszont több esetben szól a Biblia ünnepségeken, összejöveteleken éneklő asszonyokról, énekesnőkről (Új ford.), Pl.: 2. Sám 19, 35, 2. Krón 35, 25, Préd 2, 8… Ezek után az az álláspontunk alakult ki, hogy az asszonyok énekelhetnek a helyi gyülekezetekben, de csakis a mindent felülíró alapelv figyelembe vételével, hogy a nő nem irányíthatja a férfi gondolatát.

Mindezek után úgy véljük továbbra is, hogy az Éva testvérnőnknek írottak kikezdhetetlenül helytállnak, és így a 31. sz. Asszonyok a Gyülekezetben c. tanításunk is hibátlan. Figyelmedbe ajánljuk még az 1 Kor 14, 37-38-at! (Új ford.)

“Ha valaki azt tartja magáról, hogy próféta vagy Lélektől megragadott ember, tudja meg, hogy amit nektek írok, az az Úr parancsolata. És ha valaki ezt nem ismeri el, az ilyet az Úr sem ismeri.”

Akvilla és Priscilla esete nem lehet a hangsúlyos Igék mellett mérvadó, mivel részleteket nem közöl a Biblia. Amikor mi pl. valakit vendégül látunk, bár én is ott vagyok, de valójában a feleségem szolgál fel.

Szeretettel, az Úr Jézus Krisztus nevében: a Szerk.