A helyreállítás szolgálata

2010 március 31 · 6 perc elolvasni

Kedves Testvérünk!

Néhány nappal ezelőtt egyik hittestvérünktől, akivel már szinte weblapunk indítása óta levelezésben állunk, és lényegre törő tartalmas hozzászólásaival mindvégig támogatta, sőt volt úgy, hogy kiigazította írásunkat, egy figyelemre méltó, érdekes levelet kaptunk. Levelében a „helyreállítás szolgálata” céljára kapott megbízatásáról, és magáról e szolgálat időszerűségéről ír. El kell ismernünk, hogy mi (Online Bibliaóra) erről a „helyreállítás szolgálatáról” mint szolgálatról, ezt megelőzően soha nem hallottunk, de a Bibliában sem találtunk erre való utalást. Annál meglepőbben olvastuk hittestvérünktől – még egy korábbi levelében –, hogy meglátása szerint mi is a „helyreállítás szolgálatára” vagyunk elhívva, vagyis az Egyháznak, ami közös értelmezésünk szerint a Gyülekezet (Krisztus Teste) szeretetből történő olyan irányú őrzésére, terelgetésére, ébresztgetésére és buzdítására, amely által a Gyülekezet minden külső és belső értékében újra az apostoli korszak Gyülekezetéhez lesz hasonlatos. Miben? Szentségében, hitében, odaadásában, állhatatosságában, megbízhatóságában, örömében, egységében, kiállásában és sorolhatnánk. Testvérünk véleménye szerint is szükséges és időszerű ez a feladat, mivel az elragadtatásig már rendkívül kevés a hátralévő idő, és az Úr Jézus Krisztus szeretné, ha Gyülekezete erre az időre ismét régi fényében ragyogna. (Legalábbis levele fő mondanivalóját így értelmeztük.)

Miután úgy véljük, hogy ez a helyreállítási szándék, és ennek céljára emberek „elhívása” semmiképpen nem illeszkedhet Sátán programjába, elfogadjuk, hogy a szóban forgó szolgálat létrehívása az Úr Jézus Krisztustól ered. Céljaival feltétel nélkül azonosulni tudunk. Végtére is semmi „pluszt” nem kér és nem vár el Megváltó Urunk egy ilyen szolgálattól, minthogy igaz követői külső és belső kapcsolataiban minden úgy történjen, ahogy Ő azt látni szeretné, ahogy Ő azt annak idején megparancsolta. Talán ezért is nem igényelt ez újabb bibliai kijelentést, mert nincs „új”, legyen minden úgy, mint eredetileg, és egyes keresztyéneket – bizonyos helyzetük vagy adottságaik miatt – „csak” azért szólíthatta esetleg most meg, hogy felhívja figyelmüket a mielőbbi helyreállítás szükségére és időszerűségére, illetve, hogy tudomásukra hozza: őket választotta ki arra, hogy élen járjanak ebben a munkában.

Pál apostol harmadik missziói útja során mielőtt Milétoszból (Milétusból) tovább indult volna, magához hívatta az efézusi gyülekezet véneit, és sok egyéb mellett a következőket mondta nekik:

„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért…” (Apcsel 20, 28-31 Új ford.)

Ezt az Igét csupán azért írtuk ide, hogy lássuk, annak ellenére, hogy Milétoszban és Efézusban is voltak olyanok, akiket a keresztyének gondviselőivé és őrizőivé választott a Szentlélek, és ennek ellenére mégis létrejöttek az elhajlások, éppen az Igében írott okok miatt. Hiszen jól láthatjuk napjaink „keresztyénségét”, hogy az idők múlásával mivé lett: szerteszakadt, vallásoskodó felekezetekre bomlott, liturgiákban sodródó, újjászületés nélküli hitetlen „hívők” ezreiből és millióiból áll, noha egy tőről fakadt, azonos gyökérből indult. Még az „elit” csapat, a Gyülekezet is csupán helyzetét tekintve szent és kifogástalan, de mindenkori állapota, tagjai viselkedése, azok Isten Igéi iránti engedelmessége, komoly elkötelezettsége sok kívánnivalót hagy maga után. Kevés ma már, hogy léteznek, akik gondot viselnek rájuk, akik őrizőik, úgy tűnik egy fokozattal magasabbra kell kapcsolni. Valóban úgy látszik, hogy sürgetővé vált egy rekonstrukció, egy alapokig visszanyúló helyreállítás. Ha egy ilyen munka még a minőségi előrelépés mellé olyan hozadékkal is járna, hogy sikerül újabb lelkeket is megnyerni a hitnek, akkor munkánk még eredményesebb lenne, tovább növekedhetne a Gyülekezet az üdvözülőkkel.

Ezek után, elvileg változatlan tartalommal – csak a legszükségesebb alaki kiigazításokkal – közreadjuk hittestvérünk levelét, ismételten és erőteljesen kihangsúlyozva, hogy levelét, mi kizárólag az imént írottak szerint értelmeztük, és csak ebben az értelmében tudjuk elfogadni.

Szeretett Testvéreim a Krisztusban!

Megpróbálom az általam korábban emlegetett „helyreállítás szolgálatát” érthetővé tenni!

Számomra a meghívás mintegy hat hónappal ezelőtt vette kezdetét az Úr Jézus világos kijelentésével:

„Arra hívtalak el, hogy a keresztyén egységet építsd. A keresztyén egység építésére hívtalak el, de nem azok közé, akik nem akarják, hanem azok között, akik vágyakoznak reá!

A keresztyén egység építésére hívtalak el, de nem az IGAZSÁG feláldozásának árán.”

Döbbenetes erejű szavak voltak ezek és nem is értettem először, hogy miként felelhetnék meg mindennek.

Ezt követően a Szent Szellem elsöprő erővel kezdett vezetni az írott Igében, majd tisztán nevén nevezte az elhívásunkat: „Helyreállítás szolgálata”.

Hamarosan egy Angliában élő prófétai ajándékkal rendelkező testvérünktől kaptam egy látomásról szóló e-mailt, amelynek a lényege az volt, hogy a keresztyén felekezetek egymás felé fordítják fegyvereiket, miközben a valódi ellenség a sötétben örvendezve figyeli ezeket az eseményeket. Testvérünket megközelítőleg ugyanazokon az igei kérdéseken vezette keresztül a Szent Szellem, amelyeken engem is átkalauzolt.

Néhány nap múlva „Gábor” testvérünk a következő kinyilatkoztatást kapta:

„Nem azért adok néktek látást, hogy kritizáljátok egymást, hanem hogy a HELYREÁLLÍTÁSRA használjátok azt!”

Ezek a „rálátások, rávezetések” kizárólag a Biblia Igéin keresztül történnek. (Tudomásom van róla, hogy ezzel párhuzamosan egyfajta „Hídépítő szolgálatra” is elhívott az Úr pásztori tisztséget betöltő testvéreket.)

A HELYREÁLLÍTÁS SZOLGÁLATA a BIBLIKUS EGYHÁZMODELL rekonstruálására épül, szervezeti, egyházfegyelmi, istentiszteleti szempontok figyelembevételével. Az alap, az apostoli korszak egyházmodellje.

Ahogy egy korábbi leveletekben ti is írtátok testvéreim: „Van mit helyreállítani!”

Színte havonta bukkannak fel és találunk egymásra a HELYREÁLLÍTÁS SZOLGÁLATÁBA elhívott testvérekkel. Elhívásunk nem egy újabb felekezet létrehozására szól, hanem a Biblikus egyházmodell helyreállítására. Mindazon által nincsenek hamis illúzióink, az egyháztörténelem fényes bizonyítéka annak, hogy egyetlen ÉBREDÉS sem maradhatott meg a már működő egyházmodell keretein belül.

Miért éppen most jött el a helyreállítás ideje? Nos ez magyarázható az egyház lezüllésével, ahogy a római katolicizmus is alkalmatlanná vált az Úr Jézus képviseletére, ebbe az irányba fordulnak szép sorban az egyházak. Egyfolytában áldásokért kiáltoznak, oly hangosan, hogy elnyomják az Úr Jézus Krisztus hangját, amely szelíden, de sürgetően szólja:

„VÁLTOZÁST AKAROK!”

„Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek. Nyomorkodjatok és gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetéstek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.” (Jak 4, 7-10)

Kedves Testvéreim!

Ma a „laodiczeai” korszellem nem hajlandó megalázkodni Isten előtt, ahogy Jézus elmondja:

„Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.” (Jel 3, 17-18)

A „SZEMGYÓGYÍTÓ ÍR” a HELYREÁLLÍTÁS SZOLGÁLATA, ez által látszik láthatóvá a Gyülekezet „nyavalyás és szegény és vak és mezítelen” állapota.

Testvéreim, ahogy Ti is hirdetitek, az elragadtatás közeleg, s az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, tehát nem lehetünk közömbösek e szavak iránt! Tanításaitokat olvasva, egyértelművé vált bennem az Ige iránti alázatotok és az Úr Jézus Krisztus iránti szerelmetek!

Áldjon és Őrizzen meg a szolgálat e gyönyörűséges területén Benneteket a Mindenható Isten!

Az Úr szeretetével irántatok: Csaba