Al Gore a rockkoncerten

2010 január 7 · 10 perc elolvasni

Kedves Testvérünk!

A közelmúlt egyik eseményét szeretnénk felidézni. Néhány hónappal ezelőtt egy olyan hatalmas, jótékonysági világkoncert megrendezésére került sor, amelyen a hazájukban legnépszerűbb rockegyüttesek léptek fel, 24 órán keresztül, különböző helyszíneken. A szervezők, a koncert bevételét egy újonnan létrehozott alapítványnak adták át. Az alapítvány a befolyt összegből olyan intézkedéseket hoz majd, amivel mérsékelhető a Föld globális felmelegedésének további növekedése. A világkoncert főszervezője az amerikai Al Gore szenátor volt; aki nemrég még az Amerikai Egyesült Államok elnökhelyettesi posztját töltötte be. A nyitókoncertre hatalmas érdeklődéssel Japán fővárosában, Tokióban került sor. Az érdeklődést jellemezte, hogy a tokiói rendezvényt a TV társaságok élőben közvetítették az egész világon, függetlenül a helyi időktől, akár az éjszaka kellős közepén is. Al Gore szenátor a hatalmas színpad közepén elmondott beszédével nyitotta meg a rendezvényt.

Mielőtt továbblépnénk az esemény leírásában, lapozzuk fel a Bibliában azt a részt, ahol Jézus Krisztus a farizeusokkal és a szadduceusokkal vitázik!

„És hozzá menvén a farizeusok és sadduczeusok, kisértvén, kérék őt, hogy mutasson nékik mennyei jelt. Ő pedig felelvén, monda nékik: Mikor estveledik, azt mondjátok: Szép idő lesz; mert veres az ég. Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?” (Mt 16, 1-3)

Jézus Krisztustól mennyei jelet, égi jelet kértek Izrael vallási vezetői, amelyre dorgálást kaptak válaszul. Urunk a szemükre vetette, hogy e jelek közül csak azokat a jeleket képesek felismerni, amelyek fizikai érzékszerveikkel észlelhetők, de a szellemi jeleket, amelyek valóban a mennyből, az égből jönnek, nem veszik észre, nem ismerik fel, nem értik meg. Az Ige utolsó mondatát máshol így olvashatjuk a Bibliában:

„Képmutatók, az égnek és a földnek ábrázatáról tudtok ítéletet tenni; erről az időről pedig mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet tenni?” (Luk 12, 56)

Hát nem veszitek észre, nem ismeritek fel, – kérdezhette volna Jézus Krisztus – hogy ennek az időnek, ennek az Isten által meghatározott, kirendelt, minősített időnek én vagyok a jele? Mutassak mennyei jelet nektek? Nem ismeritek fel, hogy most jött el annak az ideje, hogy Isten elküldte az Ő Fiát hozzátok, a gonosz szőlőművesek közé? Hát itt vagyok!

„Utoljára pedig elküldé azokhoz a maga fiát, ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni. De a munkások, meglátván a fiút, mondának magok közt: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét. És megfogván őt, kiveték a szőlőn kívül és megölék. Mikor azért megjő a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal?” (Mt 21, 37-40)

Hát nem ismeritek fel az idők jelét? – szomorkodhatott Urunk. Amikor halála előtt néhány nappal, Jeruzsálemhez közeledve meglátta a várost, megsiratta azt:

„Mondván: Vajha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, a mik néked a te békességedre valók! de most elrejtettek a te szemeid elől. Mert jőnek reád napok, mikor a te ellenségeid te körülted palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged. És a földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned; és nem hagynak te benned követ kövön; mivelhogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét.” (Luk 19, 42-44)

Úgy gondoljuk, az Úr Jézus Krisztusnak jogos elvárása lehet, hogy tanítványai mindenkor, és napjainkban is(!), felismerjék az egyes korszakokat, időket. Ezeket részben Isten írott Igéjéből, a Szentlélek kijelentéseiből és a krisztusi lelkületű (keresztyén) szellemi látásunkkal vagyunk képesek valamennyien felismerni. Ez utóbbi azt igényli, hogy kísérjük figyelemmel a fontosabb híradásokat, a meghatározó, körülöttünk zajló eseményeket, történéseket. Többször mondták már ránk, hogy politizálunk, pedig csak a jelenkor világpolitikai eseményeit, folyamatait figyeljük, és ezekben igyekszünk naprakész tájékozottsággal rendelkezni. Hiszen ezt tették a próféták is. Hogyan figyelmeztették volna esetenként Izraelt, ha előtte a konkrét ellenségről sohasem hallottak volna? Mi ezzel a kis tanítással igyekszünk felhívni a figyelmedet, hogy éber legyél, amiről csak olvasol vagy hallasz, vizsgáld meg, hátha egy apró segítség részedre, hogy felzárkózz Isten órájához, és mindenkor értsd hol tart Teremtő Istenünk az Ő hatalmas üdvtörténeti tervének megvalósításában.

Láthattad, a Jézus korabeli Izrael vallási vezetői szinte azt sem tudták mi történik körülöttük. El voltak foglalva azzal, hogy római megszállás alatt élnek, és sóhajtoztak, legfeljebb titokban mérsékelt ellenállásra biztatták a népet. Jézust nem tartották még prófétának sem, mivel tudták az írásokból, hogy Názáretből soha nem jön próféta. Következésképpen, ha Jézus názáreti, akkor Ő nem lehet más, legfeljebb egy vidéki tanító, esetleg egy gyógyító, egy lázadó, vagy egy ördögűző, de próféta biztosan nem. Hiszen Názáretből való. Onnan pedig nem jön próféta. Ha egy kicsivel több érdeklődés, vagy odafigyelés lett volna bennük, csak annyit kellett volna kérdezniük Jézustól: Mester, hová valósi vagy te? Betlehemben születtem.

„De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.” (Mik 5, 2)

Vajon mi történt volna, ha egy kicsivel körültekintőbbek a vallási vezetők, ha egy kicsivel jobban utánanéznek a dolgoknak, ha igyekeztek volna minden információt begyűjteni Urunkról, ha csak egy kicsivel nagyobb bennük az érdeklődés Isten dolgai iránt? Felismerhették volna az idők jeleit.

A jövőbeli események közül világkorszakunk egyik utolsó epizódjára irányítanánk most a figyelmed. Ha csak aprócska jelként is, de szeretnénk számodra bemutatni, hogy bizonyos dolgok megértéséhez már érettek a feltételek. Ehhez a Jelenések könyvéhez kell lapoznunk.

„Azután láték más fenevadat feljőni a földből,… úgy szól vala, mint a sárkány; És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat,… És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét,… És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek,…”(Jel 13, 11-15)

Az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét közvetlenül megelőző, mintegy három és fél éves időszakban Izrael végtelenül nehéz helyzetbe kerül. Hiszen amellett, hogy ellensége a világuralomra jutott, Sátán erejével rendelkező Fenevadnak (a 144000 elpecsételt zsidó, és az evangélizálásuk nyomán hitre jutott zsidók és pogányok miatt), Izrael egyben a Fenevad szimpatizánsa is (a Fenevad és a „sokak” között létrejött /Dán 9, 27/ hétéves szerződés miatt). A „sokakkal” tehát baráti a viszony, a „kevesekkel” pedig, vérre menően ellenséges. A helyzet hatalmi szóval történő azonnali megoldására Sátán hathatós segítségével (Izrael földjéből) kiemelkedik (előáll) egy zsidó vezető, akit a Biblia hamis prófétaként nevez meg.

Ez a hamis próféta gyakorolja majd a Fenevad megbízásából Izraelben a hatalmat, és amellett, hogy káromolja a Mennyek Istenét, a zsidó nép megtévesztésére jeleket tesz, csodákat hajt végre, egyben élet és halál ura lesz. Azt olvastuk, hogy „…tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára.” Tudjuk, hogy a Fenevad „…eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával…” (2 Thessz 2, 9-10), nyilván ez jellemzi majd szövetségesét is.

Kedves Testvérünk, ha láttad az utóbbi évek hollywoodi filmjeit láthattad, hogy az egyes jelenetek élethű bemutatásához, az illúziókeltés érdekében a pirotechnikai effektek arzenálját képesek a rendezők felvonultatni. A robbantásos és tüzes jelenetek a leglátványosabbak, szinte kimaradhatatlanok az akciófilmekből. A filmesek számára ma már nincs az a képsor vagy jelenet, amelyet ne lehetne leforgatni, amelyhez ne állna rendelkezésre a megfelelő technikai háttér, technikai trükk. A kívülállóak pedig csak ámulnak és csodálkoznak, el vannak kápráztatva! És valószínűleg, a gonoszság minden csalárdságát bevető hamis próféta is él majd ezekkel a lehetőségekkel, amikor „…tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára.” De ezzel még nincs vége a hamis próféta megtévesztő cselekedeteinek. „… azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét,… És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is,…”

Emlékszünk még hogyan kezdődött ez a tanítás? „A közelmúlt egyik eseményét szeretnénk felidézni. Néhány hónappal ezelőtt egy olyan hatalmas, jótékonysági világkoncert megrendezésére került sor,…” Így fejeztük be az ismertetést: „Az érdeklődést jellemezte, hogy a tokiói rendezvényt, a TV társaságok élőben közvetítették az egész világon, függetlenül a helyi időktől… Al Gore szenátor a hatalmas színpad közepén elmondott beszédével nyitotta meg a rendezvényt.” A szenátor beszélt a globális felmelegedésről, méltatta a világkoncert jelentőségét, nyilván megemlített néhány neves előadót, és szólt a befolyó bevétel jövőbeli felhasználásáról. Az igazi meglepetést a következő mondatai jelentették:

“Ez egy csodálatos világ, amelyben élünk. Imádom, hogy itt állhatok, ezen a színpadon Tokióban, és beszélhetek hozzátok, holografikus formában. Döbbenetes ez az utóbbi évtizedekben általunk feltalált technológia, amely lehetővé teszik számunkra, hogy úgy tudjuk közölni az emberekkel minden gondolatunkat és szándékunkat, hogy közben a világ másik oldalán tartózkodunk.”

Hallottad annak idején ezt a hírt? A világ minden TV állomása közvetítette a megnyitót és Al Gore beszédét. Többször megismételte a magyar televízió is, nemcsak a közszolgálati, hanem valamennyi kereskedelmi csatorna is. Bemutatták, hogy a szenátor úgy volt élethűen jelen a színpadon, hogy a valóságban a világ másik oldalán tartózkodott. Ő így fogalmazott: „Imádom, hogy itt állhatok, ezen a színpadon Tokióban, és beszélhetek hozzátok, holografikus formában. Döbbenetes…” Döbbenetes eredménynek tartotta, hogy a technikai fejlődés eredményeként, ma már bárki úgy lehet jelen látszólagosan, hologramként egy helyszínen, és úgy közölheti nézőivel és hallgatóságával a gondolatait és szándékait, hogy valójában nincs is ott.

A nagy meglepetés tehát az volt, hogy a szenátor a valóságban nem volt jelen a színpadon, hanem a japánok most először a világon, egy különleges, holográfos technikát alkalmazva, megjelenítették őt teljesen valósághűen. A szenátort tetőtől talpig láthattuk a színpad közepén állni, és hallhattuk a megnyitó időpontjában Washingtonban elmondott beszédét. Al Gore szenátor csak hologramként volt jelen Tokióban. Bizony ez nagy világszenzációnak számított, ezért is mutatták be mindenütt és annyiszor.

A holográfiát egy Amerikában dolgozó magyar származású angol állampolgár, Gábor Dénes találta fel 1947-ben. Ez egy olyan eljárás, amely a fény hullámtermészetén alapul, és segítségével egy tárgyról vagy személyről tökéletes térhatású, vagyis háromdimenziós kép hozható létre. Ezzel a képek rögzítésének egy olyan módját fedezte fel, ami több információ visszaadását tette lehetővé, mint bármelyik addig ismert eljárás. Az alapelv megőrzésével az eljárást természetesen mára már továbbfejlesztették. Gábor Dénes a holográfia kidolgozásáért 1971-ben fizikai Nobel-díjat kapott.

Elképzelhetőnek tartjuk, hogy amikor a hamis próféta elkészítteti „… a fenevadnak képét,… És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is,…” akkor a Fenevad hologramját készítteti el, és nem nehéz kitalálni, hogy ettől kezdve beszélni is tud majd a Fenevad. A Bibliának ezt a részét soha nem lehetett eddig megérteni. Elképzelhetetlen volt, hogy egy szobor, egy képmás, egy bábu, vagy egyéb, olyan életszerűen jelenjen meg, hogy még beszéljen is. A tokiói nyitókoncert hologramja rámutatott arra, hogy ez ma már nem lehetetlen. Azt is elképzelhetőnek tartjuk, hogy a hamis próféta ezt nem csalásként tárja majd a nép elé, hanem csupán helyt ad a Fenevadnak, hogy az tekintélyének növelése érdekében, közvetlen szólhasson a zsidósághoz, esetleg Izrael kipusztításáról, élet-halál felől rendelkezzen. Mindez Jeruzsálemben történik majd, ott „állítják fel” az iszonyatos bálványt, a pusztító utálatosságot, a szent helyen, a „templom szegélyén”.

„Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg): Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen; És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon.” (Mt 24, 15-19)

Szeretett Testvérünk!

Amikor meghallottuk ezt a hírt, és többször is megnéztük a világkoncert megnyitójáról készített képeket, úgy gondoltuk, egy cseppnyi ízelítőt kaptunk a végidőkre utaló jelekből. Azzal a szándékkal adtuk most ezt közre, hogy te is tájékozott légy. Dániel próféta annak idején azt az utasítást kapta, hogy zárja le, pecsételje le az általa írt könyvet, úgyis csak a végidőkben értik meg annak a tartalmát. Miért? Mert a végidők felé haladva, egyre több ismeret áll majd rendelkezésre a megértéséhez. Akkor már megértenek majd az emberek olyan dolgokat is, amelyeket addig az ismeretek hiányában még sűrű homály fedett.

„Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás.” (Dán 12, 4)