Bibliaolvasás, jegyzeteléssel II.

2010 május 20 · 10 perc elolvasni

Kedves Testvérünk!

Néhány évvel ezelőtt szerettünk volna „kezdő” hívő testvéreinknek egy kis füzetet (könyvet) összeállítani „Így élj az Újszövetségben!” címmel. Szándékaink szerint ez a kis összeállítás gyakorlatilag egy – magyarázatokat nélkülöző – olyan egyszerű Igegyűjtemény lett volna, amely tartalmazza mindazokat az újszövetségi Igéket, amelyek a Bibliában szorosan illeszkednek témánkhoz. Úgy gondoltuk, hogy (újra) végigolvasva a teljes Újszövetséget kijegyzeteljük, és csokorba gyűjtjük belőle azokat a parancsolatokat, kijelentéseket, tanításokat, figyelmeztetéseket, intelmeket, amelyek közvetlenül a keresztyén ember szelleméhez szólnak. Építik, gazdagítják, ébresztgetik, erősítik, igazgatják, és terelgetik Istentől újjászült szellemét, hogy az mind erőteljesebb útmutatást tudjon adni a hívő ember (elméje) részére, hogyan is kell élnie újszövetségi hívőként az Úr Jézus Krisztus tetszésére, az Úr Jézus Krisztus tanújaként. Az elképzelést és fontolgatást hamarosan tett követte, ami azt jelentette, hogy a Máté evangéliumától kiindulva megkezdtük az Igék kigyűjtését.

Egy idő után foglalkoznunk kellett az Igék „csokorba” gyűjtésével, mivel beláttuk, hogy az Igegyűjteményen belül az Igéket – azok nagy száma miatt is – valamiféle módon csoportosítanunk kell, különben munkánk áttekinthetetlen és kevésbé hasznosítható lesz. Úgy döntöttünk, hogy az addigra már kigyűjtött, és a későbbiek során még kigyűjtésre kerülő Igéket (mintegy tartalomjegyzékként is) az alábbi címek köré csoportosítjuk:

VESSÉTEK LE A RÉGI EMBERT!

LEGYETEK SZELIDEK ÉS ALÁZATOS SZÍVŰEK!

SENKI NE A MAGA JAVÁT KERESSE!

SZERESSÉTEK EGYMÁST!

SZERESSÉTEK ELLENSÉGEITEKET!

BOCSÁSSATOK MEG EGYMÁSNAK!

EGYETLEN ROSSZ SZÓ KI NE JÖJJÖN A SZÁTOKON!

SZÜNTELENÜL IMÁDKOZZATOK!

HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT!

ADJATOK ÉS ADATIK NEKTEK!

NE AGGÓDJATOK!

NE ÍTÉLJETEK!

NE SZERESSÉTEK A VILÁGOT!

TEGYETEK BIZONYSÁGOT!

RAGYOGJON A TI VILÁGOSSÁGOTOK!

TI SZOLGÁK, ENGEDELMESKEDJETEK!

LELKETEKBEN MEGFÁRADVA EL NE CSÜGGEDJETEK!

A HÁZASÉLET LEGYEN TISZTA!

AMIT ISTEN EGYBEKÖTÖTT AZT EMBER EL NE VÁLASSZA!

TARTÓZKODJATOK A PARÁZNASÁGTÓL!

SENKI MEG NE TÉVESSZEN TITEKET!

AMIKOR ÖSSZEJÖTTÖK…

VEGYÉTEK, EGYÉTEK…!

VÉGEZD AZ EVANGÉLISTA MUNKÁJÁT!

KÖVESS ENGEM!

Nyilvánvaló, hogy amennyiben ezt a kigyűjtést más végezte volna, akkor másképpen csoportosította volna az Igéket. Mi akkor ezt így tartottuk a legmegfelelőbbnek.

Előfordult gyakran, hogy amikor egy-egy Igét kigyűjtöttünk, úgy találtuk, hogy azt nem sajátíthatjuk ki csupán az egyik „témakör” részére, annak helye van máshol is. Ilyen esetben ennek megfelelően jártunk el, azaz egyes Igék gyakran két, néha három témában is helyt kaptak. Arra is figyelemmel voltunk, hogy azok az Igék, amelyek közvetlenül Jézus Krisztus szájából hangzottak el, akkori gyűjteményünkben piros színnel legyenek megkülönböztetve. (Ezt a megkülönböztetést most itt mellőztük.)

Ebben a tanításunkban nincs mód arra és nyilván nem is célunk, hogy közreadjuk a teljes „Így élj az Újszövetségben” című anyagunkat. Mintaként azonban, a „Bibliaolvasás jegyzeteléssel” kétrészes tanításunk lezárásaként bemutatjuk az Igegyűjteményünkhöz általunk fogalmazott „Előszó”-t, illetve bemutatunk belőle egy (szeretetről szóló Igékből összegyűjtött) Igecsokrot abban a reményben, hátha valaki kedvet kap hasonló (vagy teljesen más, csak jellegében azonos) készítésére. Saját céljaira, esetleg egyszerű „jócselekedet”-ként – mások számára.

ELŐSZÓ

A Mindenható Isten a zsidó nép számára olyan törvényeket adott – a szövetségkötést követően –, amelyek betartása, illetve be nem tartása: életet és halált jelentett. Mi keresztyének, nem vagyunk e törvény közvetlen hatálya alatt, hiszen mi nem a törvény, hanem a kegyelem korszakában élünk, egy új szövetségben. Elfogadtuk (elfogadhattuk) a megváltás csodáját, és olyannyira felnézünk megmentőnkre, Megváltónkra, az Úr Jézus Krisztusra, hogy mindenféle élet és halál törvénye nélkül, hálából, az Ő megdicsőítése céljából szeretnénk megfelelően élni. Szeretnénk hasonlatossá lenni Őhozzá szeretetben, hűségben, jóságban. Számunkra nincs szükség tehát rendelkezésekre, törvényekre, hiszen bennünket az önkéntes igazodás motivál, az Úr Jézus Krisztussal való egység boldogít, egyszóval, ha újjászülettünk, mi mindenben szeretnénk Őreá hasonlítani, az Ő képmása lenni.

De hát mit tegyünk, hogy napról-napra mind jobban megváltozhassunk az Isten Fia képmására, hogy napról-napra kedvesebbek lehessünk számára? Egyáltalán, hogyan éljünk megtért, újjászületett keresztyénekként? Honnan tudhatjuk, hogy melyik az az életvitel, ami méltó Őhozzá és mihozzánk? Hogyan döntsünk egyes élethelyzetekben?

Életünk egyetlen zsinórmértéke csak Isten Igéje lehet. Csak az Újszövetség tanításait megtartva juthatunk arra a szintre, hogy Isten szent papságaként, tisztán és feddhetetlenül állhassunk majd meg Alkotónk előtt. Az Újszövetségben lejegyzett evangéliumokban, levelekben vannak azok a segítő fogódzók, intelmek, tanítások, amelyek iránytűként szolgálhatnak az emberi bölcselkedések és az Isten akarata közötti helyes eligazodáshoz. Ezek az írások tudatják velünk – szeretetből – mit is tegyünk, hogy valóban megdicsőülhessen az Úr Jézus Krisztus mibennünk, mit tegyünk, hogy napról-napra mind jobban elváltozhassunk az Ő képmására, Aki maga az Atya gyönyörűsége. (Mt 3, 17)

Ezeket a segítségeket természetesen jogunk van nem elfogadni, nem betartani, a tanácsokat nem megfogadni, felülbírálni, kijátszani, figyelmen kívül hagyni, de akkor vajon elmondhatjuk-e, hogy szeretjük az Úr Jézus Krisztust? Elmondhatjuk-e, hogy valóban követjük Őt? Igazodunk a szavához? Igazat adunk-e mindenben Őneki? Valójában nevezhetjük-e Őt a mi Urunknak? Újjászülettünk-e? Van-e egyáltalán élet mibennünk?

Szolgáljon ez a célirányosan csoportosított Igegyűjtemény mindannyiunk életviteléhez segítségül, akik valóban kedvesek akarunk lenni Megváltónk szemében, akik valóban keresztyén /Krisztus-i/ életet kívánunk élni! Akik valóban fel akarunk növekedni Őhozzá, „hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától.” (Ef 4, 14 Új ford.)

SZERESSÉTEK EGYMÁST!

„… a ki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka (Ostoba Új ford.), méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.” (Mt 5, 22)

„A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.” (Mt 5, 42)

„A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal…” (Mt 7, 12)

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (Jn 13, 34-35)

„Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképen én szerettelek titeket.” (Jn 15, 12)

„A szeretet képmutatás nélkül való legyen…” (Róm 12, 9)

„Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek_._” (Róm 12, 10)

„A szentek szükségeire adakozók legyetek…” (Róm 12, 13)

„… a vendégszeretetet gyakoroljátok!” (Róm 12, 13)

„Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.” (Róm 12, 15)

„Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt.” (Róm 12, 17)

„Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanubizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat. A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet.” (Róm 13, 8-10)

„… az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére.” (Róm 15, 1-2)

„Azért fogadjátok be egymást, miképen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.” (Róm 15, 7)

„Senki se a maga javát keresse, hanem a másét.” (1 Kor 10, 24 Új ford.)

„Igyekezzetek a szeretetre…” (1Kor 14, 1 Új ford.)

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1 Kor 16, 14)

„… szeretettel szolgáljatok egymásnak.” (Gal 5, 13)

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6, 2)

„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk meg, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, de leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.” (Gal 6, 10 Új ford.)

„Mert az Ő (Isten) alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre…” (Ef 2, 10)

„… járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén (viseljétek el Új ford.) egymást szeretetben, Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.” (Ef 4, 1-3)

„Egyetlen rossz szó ki ne jöjjön a szátokon, hanem sokkal inkább az, ami alkalmas az építésre, ahogy a szükség kívánja, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.” (Ef 4, 29 Új ford.)

„… járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.” (Ef 5, 2)

„Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.” (Ef 5, 21)

„Ti asszonyok… férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak… De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben.” (Ef 5, 22-23)

„Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért.” (Ef 5, 25)

„Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket…” (Ef 5, 28)

„… ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát…” (Ef 5, 33)

„… ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” (Fil 2, 2-4 Új ford.)

„A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt…” (Fil 4, 5)

„… járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén…” (Kol 1, 10)

„Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.” (Kol 3, 13-14 Új ford.)

„… titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek… Kérünk… titeket… hogy mindinkább gyarapodjatok (ebben)!” (1 Thessz 4, 9-10)

„Vígasztaljátok… egymást, és építse egyik a másikat…” (1 Thessz 5, 11)

„… becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket; És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel.” (1 Thessz 5, 12-13)

„… Egymással békességben éljetek.” (1 Thessz 5, 13)

„… senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.” (1 Thessz 5, 15)

„… tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, Királyokért és minden méltóságban levőkért… Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.” (1 Tim 1-4)

„… kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.” (1 Tim 6, 11)

„… jótéteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen.” (Filem 1, 14)

„Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.” (Zsid 10, 24 Új ford.)

„A testvéri szeretet legyen maradandó.” (Zsid 13, 1)

„… A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek…” (Zsid 13, 2)

„A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek…” (Zsid 13, 16)

„… legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.” (Jak 1, 19)

„… ne legyetek személyválogatók…” (Jak 2, 1)

„Ha… megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek.” (Jak 2, 8)

„… imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok…” (Jak 5, 16)

„… egymást tiszta szívből buzgón szeressétek…” (1 Pét 1, 22)

„Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. (örökítsetek)” (1 Pét 3, 9 Új ford.)

„… az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek…” (1 Pét 4, 8 Új ford.)

„Legyetek egymáshoz vendégszeretők…” (1, Pét 4, 9)

„… a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet… kegyességet. A kegyesség mellé pedig… szeretetet.” (2. Pét 1, 5-7)

„A ki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyjafiát az még mindig a sötétségben van.” (1 Ján 2, 9)

„A kinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképen marad meg abban (abban hogyan lehetne Új ford.) az Isten szeretete?” (1 Ján 3, 17)

„Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel…” (1 Ján 3, 18)

„… az ő parancsolata, hogy higyjünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, a mint megparancsolta nékünk.” (1 Ján 3, 23)

„Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.” (1 Ján 4, 7-8)

„Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.” (Júd 21)

Szeretett Testvérünk!

Ha a keskeny utat választva a szeretet vonatkozásában is kedves akarsz lenni Megváltó Istened, az Úr Jézus Krisztus előtt: „Így élj az Újszövetségben!”