Miért és kiért imádkozzunk?

2009 december 3 · 12 perc elolvasni

Kedves Testvérünk!

Amikor egy vizsga előtt állsz, vagy jelzáloghitel miatt el akarják venni az otthonodat, esetleg családtagod egyikét súlyos, életveszélyes állapotban beszállítják a kórházba, keresztyénként azonnal tudod, hogy miért, vagy kiért imádkozz. Jól teszed, ha ilyenkor kéred a segítséget. Szerető Istened nyilván látja és megérti ezeket a nehézségeidet, és segítségedre siet. Hallottuk, hogy amikor egyik, hívő testvérünk a kertjében fát metszett, percekig kereste, hová is tette, az imént még kezében lévő metszőollót. Fel és alá járkált a kertben, mindhiába. Ekkor az Úr Jézus Krisztushoz fordult, s bár mellőzött minden dicsőítést és magasztalást, nem emlegette fel Urának tetteit, háláját sem fejezte ki semmiért, egyszerűen annyit kért, hogy megtalálhassa metszőollóját. És lám, akkor vette észre, hogy a metszőolló ott lóg, felakasztva egy ágon, szinte az orra előtt, már csak érte kellett nyúlnia.

Jól ismertek tehát ezek a segélykérő imák, és sokszor az egyszerű ima is lehet nagyszerű. Bár Teremtő Istenünk, méltán elvárja, a Hozzá való közeledés, előző tanításban írott lépéseinek, formaságainak betartását, egyúttal szeretné azt is, ha nagyobb, üdvmunkája szempontjából fontosabb dolgokért imádkoznánk, ugyanakkor, éppen kimondhatatlan szeretetéből fakadóan meghallgatja a szívből mondott, egyszerű imákat is.

Évekkel ezelőtt hallottuk, vagy olvastuk (talán a Vetés és aratás című evangéliumi lapban?) az alábbi történetet: Egy vidéki kisvárosban hosszú idő óta kézbesítette a leveleket Simon, a mindenki által, jól ismert postás. Kicsit esetlen, mulatságos figura volt, viszont munkáját mindenkor, becsületesen, hiba nélkül ellátta. Kedvelték az emberek. Napi útja során, úgy dél körül, a település egyetlen templomához ért, ekkor rendszeresen bement a templomba. Még fél perc sem telt el, már újra az utcán volt, és folytatta munkáját. Sokaknak feltűnt ez, és megfigyelésükről értesítették a templom papját. A pap, egy alkalommal számon kérte őt. Mit csinálsz te itt, Simon? Amikor erre járok, – válaszolta Simon – mindig bejövök imádkozni. Igen ám, – így a pap – de azt mondják az emberek, hogy éppen csak beugrasz, hát mit lehet így imádkozni? Simon azt mondta: Én nagyon egyszerű ember vagyok, én nem tudok rendesen imádkozni, ezért amikor bejövök, csak annyit mondok: Jézus, itt van Simon. Kénytelen volt elengedni őt a pap. Történt egyszer, hogy Simont elütötte egy autó. Súlyos sérülésekkel feküdt a helyi kórházban. A városban hamar elterjedt ennek a híre, sokan meglátogatták. Ilyenkor, állapotához egyáltalán nem illő jókedvvel újságolta mindenkinek, hogy minden nap, dél körül, valaki egy rövid időre megáll az ágya mellett, és csak annyit szól: Simon, itt van Jézus.

Kedves Testvérünk! A Jn 9, 31-ben a következőt olvashatjuk:

„… tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg.”

Isten a hitetlen, bűnös ember imáját nem hallgatja meg. Ha mégis teljesül az imádkozó kérése, tudnunk kell, hogy akkor sem a könyörgés talált meghallgatásra. Isten nem azért gyógyítja meg egy hitetlen asszony férjét, mert az asszony imádkozott hozzá, hanem azért, mert megsajnálja a szenvedő férjet. A kórházban sem azért áll talpra egy bűnös, mert azt mondta: Jaj, Istenem, segíts, vagy kiváltképpen, ha Máriát kérte, hogy gyógyítsa meg, hanem az Úr Jézus kegyelméből, könyörületéből, szánalmából gyógyul meg ezek a betegek.

„… tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek.” (Apcsel 17, 30)

Egyetlen esetben nyitott csak a Teremtő Isten a bűnös imája felé, ha teremtménye azért imádkozik, hogy bűnei bocsánatot nyerjenek, hogy megtérhessen, hogy hitre juthasson, hogy megkaphassa a Szentlelket. Ez az ima ugyanis teljes mértékben megegyezik Isten akaratával, aki azt akarja, azt parancsolja „mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek.” Földi munkálkodása idején az Úr Jézus Krisztus, így szólt a hitetlenekhez:

„Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap, és a ki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik Atya az közületek, a kitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? Vagy ha halat, vajjon a hal helyett kígyót ád-é néki? Avagy ha tojást kér, vajjon skorpiót ád-é néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik.” (Luk 11, 9-13)

Keresztyén Testvéreink! Az utolsó mondatban az evangélium (örömhír) lényegét olvashattuk. „… ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik.” Hát nem csodálatos, a bűnös ember is bejuthat Isten országába. Ezt csak kérnie kell, komolyan kérnie, bűnbánó szívvel. Még azt sem mondjuk, hogy hittel kell kérnie, mivel a bűnös ember még hinni sem tud, a hitet majd megkapja ajándékul, éppen megtérési vágyára válaszul. Ezt hirdessétek a bűnösök felé! Ez az evangélium.

És mi, megtért, megigazult keresztyének, szívünkben Isten szeretetével, a dicsőítésen, magasztaláson, hálaadáson, esetleg személyes ügyünkön túl, mivel forduljunk Istenünkhöz, mi a kedves számára, miért, vagy kiért imádkozzunk? Mint hű alattvalók, támogassuk meg Istenünket, egyetértésünkkel, jelentsük ki Felé és a szellemvilág felé, hogy mi az ő seregéhez tartozunk, azonosulunk az Ő elképzeléseivel, vágyaival! Ami tehát Istenünk vágya, az a mi vágyunk is, ami az ő törekvése, az a mi törekvésünk is: (Mt 6, 10)

„Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod mint a mennyben, úgy a földön is.”

Szintén pozitív hozzáállásunkat, és Isten akaratával való egyetértésünket, egyben a szívünkben lévő, Isten szerinti szeretetünket fejezhetjük ki azzal is, ha emberek halászaiként, buzgón könyörgünk, bűnös embertársaink megigazulásáért. Hátha Isten egyszer megadja számukra, hogy felocsúdhassanak az ördög csapdájából, és ők is bűneik bocsánatáért könyöröghessenek. Bár közvetlenül senkit nem tudunk megtéríteni, de kérhetjük az Úr Jézus Krisztust, hogy az imánkban elé vitt személyt, hozza olyan helyzetbe, hogy végig gondolhassa helyzetét, belássa bűneit, és ha csak rövid időre is, de szabad akarattal rendelkezhessen, bizonyos hitbeli döntések meghozatalához. Rendeljen ki részére az Úr Jézus (akinek adatott most minden hatalom, mennyen és földön), olyan megkülönböztetett, minősített (kariosz) időt, amikor, ha rövid időre is, de szabaddá válik a sátáni fogság láncaitól, és saját akarata szerinti, önálló döntést hozhat.

„… tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért. Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.” (1 Tim 2, 1-3)

Nyilvánvaló, hogy mindenkor imádkozhatunk, beteg hittestvérünkért is. Erre a helyzetre egy különleges lehetőséget is felkínál Urunk:

„Beteg-é valaki közületek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” (Jak 5, 14-16)

Ha már Jakab apostol leveléből idéztünk, lapozzunk vissza és keressük meg az 1, 5-8 Igéket. Meglepődve tapasztalhatjuk, hogy Mindenható Istenünktől, még bölcsességet is kérhetünk, igaz, mint minden imameghallgatás, feltételhez kötött ez is.

„Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól, a kétszínű, minden útjában állhatatlan ember.”

A bölcsesség kérésének egy csodálatosan szép példáját olvashatjuk az ószövetségi iratok között található, Királyok 1. könyvében. Amikor Dávid király után fia, a fiatal Salamon került Izrael trónjára, bölcsességet kért Ábrahám, Izsák és Jákob Istenétől, hogy megfelelőképpen, Isten tetszésére vezethesse majd, Isten szeretett népét.

„És tetszék e beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért. Monda azért az Isten néki: Mivelhogy ezt kérted tőlem, és nem kértél magadnak hosszú életet, sem nem kértél gazdagságot, sem pedig nem kérted a te ellenségidnek lelkét, hanem bölcsességet kértél az ítélettételre, ímé a te beszéded szerint cselekszem, ímé adok néked bölcs és értelmes szívet, úgy, hogy hozzád hasonló nem volt te előtted, és utánad sem támad olyan, mint te. Sőt még a mit nem kértél, azt is megadom néked, gazdagságot és dicsőséget, úgy, hogy a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki minden te idődben. És ha az én útaimon járandasz, megőrizvén az én végzéseimet és parancsolataimat, a miképen járt a te atyád Dávid, meghosszabbítom élted idejét.” (1 Kir 3, 11-14)

Salamon király bölcsességet kért, de az Úr, kérésének teljesítése mellett, megajándékozta őt hatalmas gazdagsággal és hosszú élettel is. Szintén ebben a könyvben olvashatjuk Salamon templomszentelési imádságát, amelyből egy különös részt idézünk most:

„Sőt még az idegen is, a ki nem a te néped, az Izrael közül való, ha eljövénd messze földről a te nevedért, (mert meghallják a te nagyságos nevedet és a te hatalmas kezedet és kinyújtott karodat), és eljövén imádkozánd e házban, te hallgasd meg a mennyekből, a te lakhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, a miért könyörög néked, hogy mind az egész földön lévő népek megismerjék a te nevedet, és féljenek úgy téged, miképen a te néped az Izrael, és ismerjék meg, hogy a te nevedről neveztetik ez a ház, a melyet én építettem.” (1 Kir 8, 41-43)

Tudjuk, hogy Salamon király építtette fel, Isten földi tartózkodási helyének, az impozáns, jeruzsálemi templomot. Mint olvashattuk, templomszentelési imájában Salamon, megemlékezett a pogány (nem zsidó) népekről is, és azt kérte Istentől, ha ezek közül a népek közül, bárki eljön ehhez a templomhoz, Isten, éppen saját nevének megdicsőülése érdekében, teljesítse mindazt, amiért az ide elzarándokolt jövevény könyörgött. (Szép példája ez a másokért, hitetlenekért való imádságnak.) Isten, válaszában megígérte Salamonnak, hogy ezt a kérését is teljesíti.

Miért és kiért imádkozzunk? Személyesen ismertük azt az idős keresztyén testvérünket, aki a dicsőítés, hálaadás után mindig, egy egyszerű, kockás füzetből olvasta fel, hangosan, imakéréseit. Amikor ezek a kérések teljesültek, a témát egyszerűen áthúzta füzetében. A füzet csaknem tele volt már áthúzott bejegyzésekkel. Saját fülünkkel hallottuk, amikor lányának, vejének autót kért Istentől, mivel ők anyagi okok miatt, saját erőből, még használtat sem tudtak volna venni. A járműre viszont, kisgyermekük betegsége miatt, nagy szükségük lett volna. Egy hét sem telt el, a család kapott egy kifogástalan állapotban lévő használt autót, egy módosabb, keresztyén családtól. Az ima meghallgatásra talált, az Úr Jézus könyörületességre indította e család szívét, akik egyik autójukat, természetesen mindennemű térítés nélkül, átadták a családnak.

Egy más esetben, szintén hallottuk, annak a férfitestvérünknek az imáját, aki egy zsebnaptárból fohászkodott. Csak azért írunk le emlékezetből, szabadon idézve, egy részletet az általa elmondottakból, hogy újabb témákat mutathassunk be arra vonatkozóan, hogy miért és kiért lehet imádkozni. „… kérlek, Úr Jézus Krisztus, segíts Margitkának és Jánosnak, hogy nagyobb megértést tanúsíthassanak egymás iránt! Különösen most, amikor Margitkánk kisgyermeket vár. Kérlek egyben, hogy könnyítsd meg az ő terhességét, és add meg, hogy egészséges gyermeke születhessen! Kérlek, védelmezd meg a bátyám földjét, mert állandóan lopkodják róla a termést! Azt is kérem, hogy sikerüljön Zsuzsikánk Kresz vizsgája, láthattad Uram, milyen szorgalommal készült rá! Úr Jézus Krisztus, áldd meg az öcsémet, vedd el tőle a poharat, segíts neki, hogy meg tudjon szabadulni az alkoholtól! Imádkozok Kovács szomszédomért is. Nagyon beteg. Kérlek, gyógyítsd meg őt, de mindenek előtt enyhítsd a fájdalmát, mert nagyon szenved! Egyben kérlek, használd fel számára ezt az időt, hogy elgondolkozhasson az egész életén! Jusson el odáig, hogy felismerhesse a bűneit és megtérjen! Urunk, Jézus Krisztus, segíts rajtunk, hogy idén egy kicsivel olcsóbban jussunk hozzá a tüzelőhöz, vagy adj nekünk enyhébb telet…”

Látod, mindenért imádkozhatsz! És soha ne gondold, hogy ennyi kérést, már csak illemből is, nem szabad Isten elé vinni! Teremtő Istened mindenben a segítségedre akar lenni. Imádkozz értünk is! Kérjed a Mindenható Istent, hogy áldja meg e téren kifejtett munkánkat!

Befejezésül, de nem utolsó sorban imádkozz Izraelért, mint országért, és a zsidó emberekért! Tudnod kell, hogy a tévtanításokkal ellentétben, „nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve elismert”. (Zsid 11, 2) Tehát Izrael népe, ma is az Ő, választott és szeretett népe.

„Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségetek tiérettetek, de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.” (Zsid 11, 28-29)

Sátán vezérelte indulatból, a közeljövőben Izraelt megtámadja majd a föld minden népe, azzal a szándékkal, hogy a zsidóságot, Isten népét, végképp letörölje a föld színéről. Hogy ne teljesülhessenek Isten, végidőkre kijelentett Igéi. Mi, imádkozzunk azért, hogy teljesüljenek! A zsidó emberek közül így is milliók fognak elpusztulni. Csak azok élik túl ezt a nyomorúságos időszakot, akiket előtte, a túlélésre kiválaszt, elpecsétel Izrael Istene. Mi abban lehetünk a zsidó emberek segítségére, hogy kariosz időért könyörgünk számukra is, hogy minél többen megtérhessenek, még ezek előtt, a végzetes idők előtt. És kitartóan imádkozzunk azokért a zsidó emberekért is, akik már elfogadták megváltójuknak az Úr Jézus Krisztust, hogy ők ebben a hátra lévő rövid időben, már el ne essenek, meg ne fogyatkozzék a hitük! Kapjanak erősítést, hogy mindvégig megőrizhessék hitüket! Azért kell a megtérésükért és kitartásukért, hűségükért imádkozni, mert Isten Igéi szerint, a megigazultakat, nem éri el a megjövendölt nagy nyomorúság. Mi magunk sem leszünk részesei annak, ez elől Mindenható Istenünk kiment minket is, innen a földről.

Ezek után szeretnénk néhány gondolatot leírni azzal kapcsolatban, hogy miért és kiért ne imádkozz. Ne imádkozz halottakért! Az ő sorsuk, a halálukat követő ítélettel, már eldőlt. Ezen az ítéleten te már nem változtathatsz. Ne kérj olyat, ami eleve Igeellenes! Például ne kérd, izraeli példánál maradva, hogy béküljenek ki ellenségeikkel! Ez lehetetlen, mert Isten éppen ezeket a népeket használja majd fel (többek között) Izrael megtisztítására, Izrael számonkérésekor. Nagyon tetszetős, de ne imádkozz „világbékéért” sem! A Szentírás nem tanítja azt, hogy most ez aktuális. Sőt! Az más, ha azt kéred, hogy amikor visszajön a földre az Úr Jézus Krisztus, vezetésével valósuljon meg a Békebirodalom. Ha ezzel a vágyaddal lépsz az Úr Jézus elé, az már más, mivel ezzel erősíted Őt, hogy íme az emberek is erre vágynak. De akkor így mondd el, az imádat! Hiába imádkozol azért is, hogy Isten számolja fel a világon a szegénységet, amikor Jézus maga mondta (Mt 26, 6), hogy szegények mindig lesznek köztetek. Imáidban tehát figyelj arra, mit jelent ki Isten Igéje!

A Biblia szól a világ szeretetéről is:

„Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (1 Jn 2, 15-17)

Ne akardd hát, hogy imáiddal a szemed kívánságai teljesüljenek, ne imádkozz világi kincsekért, aranyért, ezüsttért, számodra értékesnek tűnő, de valójában haszontalan vagyontárgyakért, amiket csak megláttál, és máris, mohón nyúlnál utána. Ne imádkozz olyan dolgokért, amivel csak a testedet kényeztetnéd! Nagy divat most a paráznaság, bujálkodás, de olyan egyszerű élvezetek habzsolása is, mint a wellness, fitness, élményturizmus, luxusnyaralás, világkörüli utazás. Ne imádkozz azért, hogy minél nagyobb részed legyen ezek élvezetében! Ha sok pénzed van, támogassad az elesetteket! Ne imádkozz, hogy feljebb és még feljebb juss a ranglétrán, ne imádkozz hatalomért! Számolj azzal, hogy amikorra odaérsz, meghűl benned a szeretet.

Szeretett Testvéreink! Az alábbi kéréssel, fordulunk most Istenünkhöz, a ti javatokra:

„A békesség Istene pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, a mi kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség örökkön örökké. Ámen” (Zsid 13, 20-21)